Rapporter

Miljöpåverkan och cirkulära flöden.

Produktionen för kontorsmöbler i Sverige beräknas bidra med mer än 150 000 ton CO2-ekvivalenter per år i klimatpåverkan. Genom att öka cirkulationstakten på kontorsinredning kan denna siffra reduceras betänkligt.

Företagens påverkan vid inköp.

Dels behöver det tas fram processer vid inköp hos företag som köper inredning, men frågan behöver även jobbas med redan i tillverkarleden. Hitta synergier med ett framtida återbruk – istället för att enbart producera för ett linjärt användande.

Det finns ett stort intresse bland Svenska företag att öka andelen inköp av återbrukad inredning, men än kvarstår det en del trösklar för att det ska få fäste som en norm. Det kan vara en geografisk tillgångsfråga likväl som okunskap och osäkerhet kring skick och garantier. Men även strukturen kring hur man inreder med återbruk, dvs ett ej förbestämt sortiment – kan bidra till en osäkerhet för beställaren.

.

Kommuner, organisationer och stora företag.

Även kommuner, regioner, organisationer och stora företag med hög omsättning på kontorsinredning behöver komma in i den cirkulära loopen där inredning som redan finns inom verksamheten, hittar ut till andra avdelningar, kontor och verksamhetsområden.

Det finns idag tekniska lösningar för detta, men de interna processerna inom verksamheterna har inte riktigt hängt med så frågan är ofta organisatorisk eller saknar beslutsunderlag för att kunna implementeras.

.

Forskning och rapporter.

Cirkulära möbelflöde har blivit ett begrepp som kan tolkas på lite olika sätt beroende på vem som gjort undersökningen/rapporten, samt i vilket syfte man söker användning för begreppet. Ser man på flödet i stort eller endast inom den egna organisationen? Är det bra med upcycling där man tillför ny råvara eller var går gränsen för att återbruka klimatsmart? Även kostnaden berör denna fråga i många fall - och här finns inga direkta direktiv då det kan vara svårt att mäta.

Vad som blivit allt mer vedertaget idag är att vända på inköps trappan.

  1. Använd det man redan har.

  2. Använd det som andra har

  3. Inköp av återbruk som ej behöver förädlas

  4. Renovera/upcycla

  5. Inköp ny inredning som är designad för återbruk eller framtida upcycling

.

Nedan artiklar kan ge mer information kring det arbete som sker kring begreppet cirkulära möbelflöden.

☘️ RI.SE – Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden

☘️ Naturskyddsföreningen – Hållbar konsumtion ”Andra hand i första hand”

☘️ Cirkularitet .se – Möbelbranschen visar vägen till cirkulär ekonomi

☘️ Trä och Möbelföretagen TMF – Cirkulära affärsmodeller