Integritet

För oss på place2place är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning; Dataskyddsförordningen, GDPR. Det innebär att vi genom vårt system tillsammans med vår betal partner Payer AB skyddar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Du kan begära att få ut den dokumenterade informationen om dig och /eller begära att få den borttagen. Nedan finner du vår integritetspolicy som förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Maila till info@place2place.se

Hur får place2place dina personuppgifter?

Place2place AB samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du är i kontakt med oss via vår hemsida, e-post, våra sociala medier eller på annat sätt. Det kan exempelvis ske när du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller när du i övrigt är i kontakt med oss eller använder våra tjänster. Place2place kan även få personuppgifter från andra källor än från dig om detta är nödvändigt för t ex ingående av ett avtal såsom kreditupplysningsinformation eller för att fullgöra åtaganden i övrigt i förhållande till dig.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som place2place kan komma att behandla är kontaktuppgifter såsom för/efter-namn, mejladress, telefonnummer, adressuppgifter, kontouppgifter, publicerade bilder eller annan information som är nödvändig för att place2place ska kunna fullgöra sitt uppdrag gentemot dig som kund.

Varför behandlar place2place personuppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av place2place för bland annat följande ändamål: • för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig vid begäran om orderläggning, leverans och uppföljning

• för att hantera eventuella kundsynpunkter och reklamationer

• för att möjliggöra god service till dig genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss

• för att kontakta dig

• för att skicka relevant information och erbjudanden om place2place olika tjänster genom våra digitala kanaler

• föra statistik på sociala media

• för att skicka nyhetsbrev till dig

• för att kunna presentera relevant sortiment och produktrekommendationer, inspiration och andra relevanta aktiviteter och anpassade nyheter.

• För att utveckla vår marknadsplats och dess funktioner såsom användarvänlighet, information och produktpresentation, funktioner som är kopplade till vår marknadsplats.

• för intern identifikation såsom exempel kundnummer

• för att använda som underlag vid fakturering eller betalningsförsummelser

• för att följa bokföringslagen

• för intern identifikation såsom exempel kundnummer

När har place2place rätt att behandla dina personuppgifter?

Place2place har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av place2place åtagande gentemot dig i avtalsrelationer, om du har lämnat samtycke till behandlingen eller om behandlingen anses kunna ske enligt ett berättigat intresse för place2place. Place2place kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av rättsliga förpliktelser i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter

Place2place lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om place2place inte är skyldig att göra det på grund av avtal, lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnandet till tredje part följer av våra åtaganden gentemot dig. Place2place vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utan att du lämnat ditt samtycke till detta. Du har rätt att motsätta dig att place2place behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du vill motsätta dig direktmarknadsföring avregistrerar du dig från utskick genom att klicka på den avregistreringslänk som finns i utskicket eller genom att kontakta info@place2place.se

Hur länge sparar place2place dina personuppgifter?

Place2place sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att place2place ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Vad har du för rättigheter?

Rätt till tillgång Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig och hur place2place behandlar dessa personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av dina personuppgifter, ett s.k. registerutdrag.

Rättelse och radering Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om de inte längre är nödvändiga för det ändamål som de samlades in för om inte place2place har en annan laglig grund för behandlingen (såsom rättslig skyldighet enligt bokföringslagen).

Invändning och begränsning av personuppgifter Du har rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter. Du har även i vissa fall rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att personuppgifterna inte är korrekta.

Dataportabilitet Dina personuppgifter som du lämnat till place2place kan vara i portabel form. Detta innebär att de under vissa omständigheter kan flyttas, kopieras eller överföras elektroniskt. I sådana fall har du i vissa fall rätt till att få dessa personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Samtycke och återkallelse av samtycke I vissa fall kan vi begära samtycke från dig. Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen kan du när som helst, med framtida verkan, återkalla ditt samtycke. Återkallelsen påverkar inte lagligheten av behandlingen som skedde innan du valde att återkalla.

Om begäran och klagorätt till Datainspektionen Begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning, begränsning, dataportabilitet och begäran om återkallelse av samtycke skickar du till info@place2place. Du har även rätt att klaga till berörd tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, (i Sverige Datainspektionen).

Hur skyddas dina personuppgifter?

Place2place arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Som exempel på åtgärder kan nämnas att place2place har rutiner och behörighetsbegränsningar som förhindrar obehörig åtkomst.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Place2place gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår webbplats www.place2place.se

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Du kan även maila till info@place2place.se