Svedala kommun tecknar avtal på tjänsten marketplace - kombo från place2place

2021-04-23


Konsten att göra hållbara val

Hur säkerställer man att upphandlade avtal efterlevs och hur begränsar man tiden för utvärdering av varje inköp? Genom att digitalisera inköpen av återbrukad inredning blir urvalet av produkter tydligt och köp kan ske utan kontakt med avtalens säljare. Med tjänsten marketplace-kombo ges desutom möjligheten att se tillgängligt internt bestånd av möbler samtidigt i urvalet.

Hela processen sker genom en unik inloggning till place2place marknadsplats som tillåter Svedala Kommun att se utvalda delar av det totala sortimentet. Endast produkter från upphandlade avtalsparter samt det egna interna beståndet är synliga för Svedala Kommuns beställare.

Syfte och mål

Svedala kommuns syfte och mål är hållbarare inköp med att minska nyinköpen, och därav förenkla och möjliggöra ett system för beställarna att genomföra inköp av återbrukade inventarier. I systemet kan beställarna lättare överskåda det utbud som respektive avtalspart erbjuder samt utvärdera produkterna samt det interna beståndet enligt önskade kriterier och tillgång innan avrop sker direkt via plattformen.

Hållbara fördelar för alla parter

Traditionellt sett har denna handel skett analogt och ofta föranletts av fysiska besök vilket har tagit både avtalssäljarens och beställarens tid i anspråk. Det har även varit en tröskel i att visuellt se hela det utbud som erbjuds och beställaren har svårt att jämföra olika avtalsparters förslag på offert.

Genom att digitalisera produkterna blir processen enklare för beställaren att utvärdera olika produkter och kan avropa direkt från marknadsplatsen likt en e-handel. För avtalssäljarens del blir det också en tidsvinst då beställare avropar själv utan att riktad insats behöver ske.

Vissa avtalsparter kan ha ett geografiskt längre avstånd till beställaren än andra vilket kan påverka möjligheten att erbjuda sina varor. Genom att digitalisera produkterna likställs denna situation och beställaren kan göra sina val helt utifrån tillgängligt sortiment på marknadsplatsen.

En digitaliserad process sparar både resor i säljsyfte/besök samt produktvisning vilket resulterar vinst i både miljöpåverkan och tid för samtliga parter. Inte minst med möjligheten att använda det interna bestånd som redan är tillgängligt.

För ytterligare information om marketplace – digitala avrop, kontakta Daniel Stridh, place2place daniel@place2place.se I 0765 - 335 333 För ytterligare information om Svedala kommun - avtal, kontakta Robert Aradszky, upphandlingsstrateg robert.aradszky@svedala.se I 040–626 83 97